startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
AKTUALIZOVANÉ: Postup pred uzaretím manželstva

line

právnik
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Postup pred uzavretím manželstva upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. NR SR o matrikách, jeho druhá časť.
§ 27

(1) Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve,
 3. potvrdenie o pobyte,
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle.
(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b), c) a e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

(3) Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený v odseku 1 písm. c) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu: doklad uvedený v odseku 1 písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

(4) Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

(5) Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (snúbenci), pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

(6) O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať:
 1. mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
 2. mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
 3. dátum a miesto uzavretia manželstva,
 4. meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 5. dohodu snúbencov o priezvisku,
 6. meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
 7. odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(7) Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.

§ 28

(1) Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
 1. rodný list,
 2. doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 3. doklad o štátnom občianstve,
 4. doklad o pobyte,
 5. potvrdenie o osobnom stave,
 6. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 7. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 8. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2) Doklady uvedené v odseku 1 písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.

(3) Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.16)

(4) Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)

(5) Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný obvodný úrad o ich preverenie; o preverení urobí obvodný úrad záznam.

16) § 63, 67 a 68 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
17) § 7 zákona č. 36/2005 Zb.

§ 29

Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží doklady podľa osobitného predpisu.18)

18) § 8 zákona č. 36/2005 Zb. v znení neskorších predpisov.


III. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a príslušnosť nie je možné určiť podľa osobitného zákona,18a) snúbenci môžu urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade.

18a) § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.

§ 37b

Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.


Od 1. 2. 2006 sa už osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva nevydáva, ale matrika vydá potvrdenie v znení: "Týmto potvrdzujeme, že SR od 1. 2. 2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine". Toto potvrdenie môže byť nahradené aj čestným vyhlásením. Ak je vydané potvrdenie, tak s týmto potvrdením treba ísť na Krajský matričný úrad kvôli pečiatke APOSTILLE. To preto, aby sa už nemuselo overovať na vyšších úradných miestach. Avšak aj toto potvrdenie potom musí byť úradne preložené do jazyka príslušného štátu.


line
line

Diskusia


forum 02.02.2007: admin, Diskusia k článku "AKTUALIZOVANÉ: Postup pred uzaretím manželstva"rightend