startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Podmienky a pravidlá portálu www.svadba.sk

line

Prevádzka portálu
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Podmienky a pravidlá
 • Portál svadba.sk je verejný internetový portál, súčasť systému portálov portal.sk poskytujúci používateľom rôzne služby. Služby sú poskytované používateľom na komerčné a nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.
 • Prevádzkovateľom portálu svadba.sk je spoločnosť Singularity, s.r.o., Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce, IČO 36215589, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka číslo 13417/V
Registrácia používateľa
 • Registrácia používateľa nie je povinná, zaregistrovaný používateľ má však k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré zaregistrované nie sú. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o akciách prevádzkovateľa.
 • Informácie, ktoré používateľ vyplní pri registrácii, musia byť v súlade so skutočnosťou.
Zrušenie registrácie
 • Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá. Pri zrušení registrácie si ponecháva prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom v systéme po neobmedzene dlhú dobu. Jedná sa najmä o informácie ako sú IP adresa počítača a časy prístupov (Logy).Po zrušení registrácie zároveň v systéme zostávajú aj všetky príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné ako napríklad príspevky v diskusných fórach.
Povinnosti používateľa
 • Používateľ sa nesmie správať voči ostatným používateľom vulgárne. Nesmie sa snažiť brániť v diskusii ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných užívateľov.Používateľ si nebude nárokovať žiadne autorské honoráre za pridané príspevky.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, diskusie a fotoalbumov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a fotoalbumy. Sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na nelegálne a komerčné účely.
 • Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov systému alebo iné osoby.
 • Používateľ nesmie v žiadnom prípade poškodzovať prevádzkovateľa. Nesmie propagovať na týchto stránkach konkurenčné služby.
 • Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie hesla svojho účtu v tajnosti. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie účtu treťou osobou, či už to je alebo nie je s vedomím používateľa služby. Používateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa služby ohľadne akéhokoľvek zneužitia alebo podozrenia zo zneužitia svojho účtu.
 • Užívateľ svojím súhlasom s týmito podmienkami prehlasuje, že bude službu využívať v súlade s dobrými mravmi, tzn. predovšetkým:

  • nebude úmyselne preťažovať server
  • nebude službu využívať k šíreniu pornografie
  • nelegálneho software alebo iných autorských diel
  • nebude službu využívať ako redirektor na iné stránky
  • nebude službu využívať pre komerčné účely
Pravidlá pre pridávanie fotografií
 • Užívatelia sa zaväzujú vkladať len fotografie, ku ktorým vlastnia autorské práva.
 • Je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so zákonmi SR. Pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na fotografie vo fotoalbumoch i v profile.
Cena
 • Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri, s výnimkou platených služieb.
Záruky prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. Je v jeho záujme všetky funkcie systému poskytovať používateľom na maximálnej možnej úrovni. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb portálu
Práva prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu používateľa bez uvedenia dôvodu. Prerušiť činnosť tejto služby na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Taktiež má prevádzkovateľ právo odstaviť server bez akéhokoľvek upozornenia.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať užívateľom informácie spojené s prevádzkou služby a prevádzkou ďalších služieb z firemného portfólia.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez varovania odstrániť užívateľský účet, ktorý poškodzujú povesť portálu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady a bez varovania odstrániť účty, ktoré sú dlhšie ako rok neaktívne (tzn. na ktoré sa nik neprihlásil dlhšie ako 365 dní).
Zmena pravidiel
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok využívania služby a to i bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.
 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.
Dodržiavanie etických noriem
 • Užívateľ služby svojou registráciou potvrdzuje, že nebude túto službu využívať k šíreniu rasovej či národnostnej neznášanlivosti alebo k iným účelom, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípami spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takémuto užívateľovi zabrániť k prístupu k službám a jeho príspevky a fotoalbumy bez náhrady odstrániť. Užívateľ nesie zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služieb sám.
Dodržiavanie právnych noriem
 • Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.
Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.rightend