startportalspacerdomain.skspacerblog.portal.skspacersvadba.skspacermamicka.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
banner
mesto


inštitúcia
Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

line

o svadbe
print Vytlačte článok  send Doporučte článok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

O tom, či je možné manželstvo uzavrieť a za akých podmienok je manželstvo neplatné, častokrát rozhoduje súd. Manželstvo nie je možné uzavrieť medzi rodinnými príslušníkmi, osobami mladšími ako 16 rokov a tými, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
dokumentyManželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom ani s vydatou ženou, v takom prípade súd rozhodne, že manželstvo je neplatné. Ak skoršie manželstvo zaniklo alebo súd rozhodol, že manželstvo bolo neplatné, nie je prekážkou v uzavretí ďalšie manželstva.

S kým nemožno uzavrieť manželstvo

Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami, medzi súrodencami a tiež medzi príbuzenstvom založeným osvojením. V takom prípade je manželstvo neplatné. Manželstvo nemôže uzatvoriť maloletý. Súd môže udeliť výnimku maloletému staršiemu ako 16 rokov za účelom manželstva. Bez povolenia súdu je však manželstvo neplatné. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným ak manžel alebo manželka, ktorí boli v čase uzatvárania manželstva maloletí starší ako 16 rokov, už dovŕšili 18 rokov alebo ak manželka otehotnela.

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duševnou poruchou, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné. Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou chorobou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd rozhodne o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súd nerozhodne o neplatnosti a manželstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manžela alebo manželky stal zlučiteľným s manželstvom.

Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je takto neplatné, rozhodne súd na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manžel dozvedel.

Kedy je manželstvo neplatné

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva:
  • bolo vynútené násilím,
  • urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
  • bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom alebo ak bolo vyhlásenie o manželstve urobené pred nepríslušným starostom, primátorom, alebo poslancom mestského či obecného zastupiteľstva,
  • bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený,
  • urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo došlo k odvolaniu plnomocenstva

zdroj: portal.gov.skline
line

Diskusia


forum 24.06.2008: admin, Diskusia k článku "Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva"rightend