Civilný sobáš s cudzincom na území SR


právnik
Nie je Váš nastávajúci občanom SR? Aké doklady sú potrebné k uzatvorenie manželstva na území SR s cudzincom? Prinášame prehľad dokladov, ktoré je potrebné doložiť k tomu, aby vaše manželstvo bolo právoplatné.
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej rebublike je povinný doložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady: Všetky doklady vydané v cudzine musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve a doklad o pobyte nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník, ktorý obrad preloží do jazyka cudzinca. Zápisnica o uzavretí manželstva sa podpíše a opatrí pečiatkou súdneho tlmočníka.

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady: Doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte a doklad o rodnom čísle možno nahradiť predložením platného občianského preukazu.

Na matrike príslušnej podľa trvalého pobytu snúbenca - občana SR, je potrebné vyplniť žiadosť o uzavretie manželstva a zaplatiť správny poplatok, ktorého výška v prípade uzavretia manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom je 2 000 Sk.