Možné problémy pri uzatváraní manželstva v Poľsku


právnik
Dovoľte, aby som sa s vami podelil so skúsenosťami z príprav na uzavretie manželstva. Komplikácie sa nemusia týkať iba Poľskej republiky ale aj Nemecka (nižšie v texte). Skúsenosti, rady a postupy platia pre občanov SR, ktorí plánujú uzatvoriť manželstvo na území Poľska (mám na mysli sobáš konkordatovy - cirkevný, s právnymi následkami).
Do 1. 2. 2006 stačilo poľskému úradu USC (Urzad stanu cywilnego) predložiť úradne preložené "Potvrdenie o právnej spôsobilosti" spolu s preloženým rodným listom a potvrdením trvalého pobytu. Podľa aktualizácie zákona o matrikách od 1. 2. 2006 Slovenská republika "Potvrdenie o právnej spôsobilosti" už nevydáva. Namiesto vety "XY je právne spôsobilý na uzatvorenie manželstva" (v približnom znení) v dokumente matrika potvrdzuje, "že nevydáva potvrdenie o právnej spôsobilosti".

Predmetná chýbajúca veta je kameňom úrazu na USC (Urzad stanu cywilnego v mieste bydliska budúcej manželky), čo úradníkom dáva právo neprijať slovenský dokument. Výsledkom je potreba "neprocesného" postupovania prostredníctvom rodinného súdu.

Občan skladá žiadost o "Oslobodenie z povinnosti predloženia potvrdenia o neexistencii prekážok k uzavretiu manželstva v zahraničí" (preložené z poľštiny) na rodinnom súde. Súd sa obráti na slovenskú ambasádu, ktorá predstaví platnú slovenskú legislatívu v tejto oblasti a potvrdí, že Slovenská republika "Potvrdenie o právnej spôsobilosti nevydáva". Rodinný súd v rozmedzí 4 - 6 týždňov (podľa skúseností konzula SR vo Varšave) rozhodne o možnosti uzavretia manželstva. Súdne rozhodnutie je možné následne predložiť USC v mieste bydliska budúcej manželky a získať tak potvrdenie na uzavretie manželstva.

Podľa skúseností pracovníkov matriky na mestskom úrade v SR, zmena zákona - nevydávanie potvrdenia o právnej spôsobilosti pre Slovákov uzatvárajúcich sobáš v Maďarsku, Českej republika a Nemecku nepredstavovalo problém. Moja skúsenosť z mája 2006 bola v Poľskej republike precedensom (podľa slov konzula). Bol som druhý Slovák po zmene slovenského zákona o matrikách. Prvému sa to podarilo vďaka náhode - pracovníkom USC bola budúca svokra, ktorá sama kontaktovala slovenského konzula a stačilo jej telefonické potvrdenie.

Nie je možné uzavrieť manželstvo medzi občanom Slovenskej republiky a občanom Poľska na Slovenskej ambasáde vo Varšave alebo v Krakove podľa slovenských zákonov z jedného dôvodu. Je to možné iba občanom SR, ktorí uzatvárajú manželstvo s občanmi nie poľskými. Ide o nezasahovanie do legislatívy daného štátu na jeho území. Mimochodom, na taký sobáš sú potrebné insígnie pre sobášiaceho veľvyslanca. Insígnie sú 3 pre všetky veľvyslanectvá Slovenskej republiky vo svete a je potrebné ich previezť z územia, kde sa práve nachádzajú. To môže trvať od 1 do 4 týždňov.

Záver:
Sobáš sme uzavreli v plánovanom čase, bez súhlasu USC (čiže iba cirkevný, neuznaný úradmi), v rímskokatolíckom kostole. Úradný sme uzavreli v SR (asi o mesiac) na mestskom úrade v mieste môjho bydliska a obišli tak komplikácie. Po tomto kroku už úrad USC musí akceptovať daný fakt (po predložení preloženého sobášneho listu). Okrem toho môže manželka používať v Poľsku prechyľovanie (priponu -ová aj so slovenskými znakmi). Prechyľovanie v Poľsku podľa zákona nie je možné. Za zmienku stojí, že uzavretie manželstva bez predchádzajúceho súhlasu USC je možné iba s "Intercizou" (súhlasom) biskupa. Ten sme však vďaka kňazovi (známemu) nepotrebovali.

Ak sa sobáš uzatvára v poradí:
  1. občiansky
  2. cirkevný
súhlas biskupa nie je potrebný.

Podľa slov konzula z marca 2007, podobné komplikácie ohlásil slovenskému ministerstvu už aj konzul z Nemecka. Odpoveď z ministerstva bola taká, že nehodlajú legislatívu v najbližšom čase meniť. Pri telefonickom rozhovore s pracovníkom ministerstva v máji 2006 som dostal radu, aby som u notára spísal prehlásenie, že som právne spôsobilý na uzavretie manželstva a presviedčal ma o tom, že to bude pre USC stačiť a dá sa to tak urobiť. Neskúšal som to pre krátkosť času.

Od 1. 2. 2006 Slovenský konzul vo Varšave rieši tento problém pri uzatváraní manželstva podaním žiadosti na rodinnom súde. Zatiaľ ich bolo 6, všetky cez súd.

redakcia portálu www.svadba.sk ďakuje za tento príspevok Petrovi Matunákovi