Povolanie do manželstva


o svadbe
Väčšina ľudí si myslí, že povolanie treba mať iba ku kňazstvu. Tí, ktorí nie sú povolaní ku kňazstvu, predstavujú veľkú väčšinu, ktorá si volí manželstvo. Žiť povolanie manželstva však nie je jednoduché. Boh dáva „prostriedky“ na zvládnutie každej situácie, ktorú manželský život prináša.
mladomanzelia v kostoleBoh povoláva ľudí do manželstva a dáva im určité úlohy. Dar povolania ako každý iný Boží dar je daný a treba ho splniť. Týmito úlohami manželov sú zrodenie a vychovanie potomstva, ako aj starostlivosť o rozvoj vzájomnej lásky a jednoty.

Ako to bolo v minulosti

Dlho v cirkvi existovala možnosť uzatvárať manželstvo bez potrebnej prítomnosti svedkov. Snúbenci si vyjadrili navzájom ochotu uzavrieť manželstvo a tým samým sa stávali manželmi. Avšak pohromou sa začali stávať rozpady takýchto zväzkov, zapríčinené hlavne nedostatkom možností dokázať fakt založenia manželskej prísahy. Kto by totiž bol schopný dokázať, že táto prísaha bola urobená obidvoma zainteresovanými, keď pri tom nebol nikto prítomný? Cirkev, keďže chcela zachrániť manželstvá, určila isté podmienky.

Podmienky prijatia sviatosti manželstva

Aby sviatostný zväzok muža a ženy mohol byť uznaný za platný, musia byť splnené zodpovedajúce podmienky. Najprv farár, u ktorého snúbenci nahlásia zámer vstúpiť do manželského zväzku, má povinnosť preveriť, či neexistujú medzi nimi žiadne rozlučujúce prekážky. Ide tu o také okolnosti, ktoré vo svojej podstate znemožňujú uzavretie manželského zväzku tejto ženy s týmto mužom. A tak k rozlučujúcim prekážkam patria: Zavrhnutie niektorým zo snúbencov, možnosti mať vlastné deti, či vernosti až do smrti, diskvalifikuje ho ako katolíckeho manželského partnera.

V prítomnosti troch svedkov

Sviatostný manželský zväzok má byť uzavretý v prítomnosti troch svedkov: kňaza a dvoch laikov. Kňaz okrem toho, že je svedkom, požehnáva novomanželov v mene cirkvi. On im však neudeľuje sviatosť manželstva, vysluhovateľmi sviatosti manželstva sú sami novomanželia. Viditeľným znakom je totiž manželský súhlas, ktorý kňaz nemôže vyjadriť, ale obidvaja snúbenci. Od chvíle jeho vyjadrenia stávajú sa manželom a manželkou.

spracovala: Bibiána Želisková