Chápanie manželskej inštitúcie u katolíkov a evanjelikov


o svadbe
Podľa katolíckeho chápania sviatosť manželstva si udeľujú snúbenci sami tým, že si dajú sľub doživotnej vernosti. Sám kňaz je len svedkom tohto vzájomného sľubu snúbencov. V protestantských cirkvách manželstvo nie je považované za sviatosť, lebo nemá znaky sviatosti t. j. Kristov rozkaz a zasľúbenie duchovnej spásonosnej milosti. Nie je sviatosťou aj preto, lebo do manželstva vstupujú aj nekresťania. Patrí k stvoriteľským a nie k vykupiteľským poriadkom.

Svadba v kostoleUzatváranie krížnych manželstiev

Vo veci krížnych manželstiev žiada katolícke cirkevné právo uzavretie manželstva pred katolíckym kňazom, katolícky krst a výchovu dietok. Manželstvo medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom je zásadne nedovolené. Je ho možné uzavrieť len so súhlasom biskupa. Bez súhlasu biskupa je také manželstvo (uzavreté v evanjelickom kostole) síce platné, ale nedovolene uzavreté. Je teda rozvediteľné.

Predpokladom pre udelenie dišpenzu je, že katolícky partner sa zaviaže ku katolíckej výchove dietok. Od evanjelika sa taký záväzok žiadať nebude. Ruší sa podpisovanie tzv. reverzov, kde sa musel evanjelik písomne v minulosti zaviazať, že sa zrieka evanjelickej výchovy svojich detí. Avšak evanjelik musí byť oboznámený s tým, že takýto záväzok katolíckej výchovy dietok vzal na seba jeho katolícky partner v manželstve. Záväzok katolíka môže byť ústny alebo písomný podľa (obyčají) v rôznych krajinách.
Miešané manželstvá musia byť uzatvárané kánonickým spôsobom (t. j. v katolíckom kostole), inak sú nedovolene uzavreté. Z cirkevného hľadiska je možný rozvod, ak boli uzavreté v evanjelickom kostole, alebo len na matričnom úrade.
Ordinár (biskup) môže vydať vo výnimočnom prípade dišpenz od sobáša v katolíckom kostole. Také manželstvo už nie je nedovolene uzavreté a je nerozlučiteľné a platné. Katolícka strana aj v takomto prípade musí dať sľub katolíckej výchovy dietok.

Povolenie od miestneho biskupa potrebuje farár aj vtedy, ak ide o sobáš katolíka a katolíka, ktorý je pokrstený, no ostatné sviatosti (prvé sväté prijímanie, birmovka) ešte neprijal. Povolenie je potrebné aj pre sobáš katolíka s človekom bez akéhokoľvek vyznania. Manželstvo s nepokrsteným nekresťanom je neplatné. Je to teda konkubinát (divé manželstvo).
Pre sobáš miešanej dvojice v katolíckom chráme je zvláštny agendálny poriadok. Výnimočne za zvláštnych okolností možno krížne manželstvo uzavrieť aj normálnym spôsobom čiste katolíckych párov, t. j. „infra missam“. Evanjelik však nemôže prijímať hostiu.

Kostol interierEkumenický sobáš

Len výnimočne sú povolené tzv. ekumenické sobáše za asistencie evanjelického duchovného, ktoré dovoľovala Inštrukcia kardinála Ottavianiho, ako aj sobáše v dvoch kostoloch. U povolených ekumenických sobášov platí, že posledným sobášiacim musí byť katolícky kňaz a deti sú sľúbené katolíkom.
Exkomunikácia tých, ktorí uzavreli manželstvo v evanjelickom kostole a dali si evanjelicky krstiť a vychovávať deti, je zrušená. To sa vzťahuje aj na tých, ktorí sa už dostali v minulosti pod exkomunikáciu. Tá sa ruší. Takého človeka teda je možné pochovať katolíckym spôsobom. Je však považovaný za verejného hriešnika a ako taký je vylúčený z prijímania sviatostí. Ak však splní podmienku katolíckej výchovy dietok, biskup ho môže zbaviť týchto následkov. Nemusí pritom prísť ku katolíckemu sobášu, ak evanjelická stránka niečo také odmieta. Biskup v takomto prípade udelí Sanatio in radice, ktoré prakticky znamená, že aj bez katolíckeho sobáša je manželstvo zapísané do katolíckej matriky. Manželstvo sa stáva nerozlučiteľným, prestáva byť nedovoleným.

Sobáš dvoch evanjelikov v evanjelickom kostole sa považuje za nerozlučiteľné manželstvo. Evanjelik, ktorý bol sobášený v evanjelickom kostole s evanjelikom, sa teda nemôže s ním rozísť a žiadať katolícku cirkev, aby ho zosobášila s katolíkom. Také niečo môže žiadať len katolík, ktorý bol nedovolene sobášený v evanjelickom kostole, rozviedol sa a teraz chce vstúpiť do nerozlučiteľného manželstva s katolíkom. Tomu je možné vyhovieť.

Katolícky sobáš

Pri katolíckych sobášoch prídu snúbenci aspoň tri mesiace pred sobášom na farský úrad vo farnosti, kde chcú uzatvoriť manželstvo. Dohodnú sa s kňazom na čase a spôsobe predmanželskej prípravy. Súčasťou prípravy je zistiť, či sa nevyskytujú nejaké cirkevné prekážky, ktoré by zabránili vzniku platného manželstva. Zápis je zároveň žiadosťou snúbencov. Sobášny obrad sa môže konať v rámci svätej omše alebo samostatne. Kňaz prichádza privítať snúbencov a svadobný sprievod k vchodu kostola a odvedie ich pred oltár. Po modlitbe za snúbencov nasleduje bohoslužba slova. Manželia vyslovia manželský súhlas a prísahu. Požehnajú sa prstene, ktoré si odovzdávajú ako znak sľúbenej vzájomnej lásky a vernosti. Na záver sobášneho obradu kňaz udelí novomanželom požehnanie. Ak sa sobáš koná v rámci svätej omše, pokračuje druhou časťou - bohoslužbou obety. Nakoniec po podpise zápisu kňaz odprevadí novomanželov k východu kostola.

Evanjelicky kostolEvanjelický sobáš

V podstate sa nelíši od sobáša katolíckeho. Svadobné zvony, slávnostný príchod do kostola, hudba, modlitba, kázeň, sobášny sľub, výmena prsteňov, požehnanie - tieto najdôležitejšie prvky svadby sú v kresťanských cirkvách podobné. Keď sa snúbenci rozhodnú pre evanjelický sobáš, mali by najskôr dohodnúť termín sobáša na príslušnom farskom úrade, aspoň dva – tri mesiace pred sobášom. Zvyčajne totiž nasleduje niekoľko predsobášnych rozhovorov, kde sa snúbenci oboznámia s významom manželstva a ostatnými okolnosťami (napr. poriadkom sobášneho obradu a zmyslom jeho jednotlivých častí, s výchovou detí).
Ak ide o zmiešaný pár, evanjelická cirkev nevyžaduje prestup neevanjelického snúbenca. Otázka detí z takto zmiešaného manželstva sa rieši buď zásadou, že všetky deti sú evanjelického vyznania, alebo nasledujú rodičov podľa pohlavia. Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom (aj preto je treba žiadať o sobáš v dostatočnom časovom predstihu). Ak niektorý zo snúbencov nie je pokrstený – t. j. je bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová pri sobáši, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

Sobáš sa koná za prítomnosti dvoch svedkov, ktorí musia byť konfirmovaní evanjelici a. v.. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan. Sobáše sa neodporúčajú v advente, pôste, v predvečer výročných slávností a kajúcich dní.
Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich.
Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.
Ev. a. v. cirkev pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia, ako aj spolužitia druha a družky.

Kostol interierRozvod

Manželstvo je v rímskokatolíckej cirkvi považované za sviatosť. Je preto nerozlučné. Keď niekto vstúpil do manželstva v katolíckej cirkvi, je možná len tzv. rozluka od stola a lôžka (manželia spolu nežijú), ale nie je možný rozvod. Až do smrti druhého partnera nie je možné vstúpiť druhý raz do manželstva. Je to možné len vtedy, ak cirkevný súd zistí, že toto manželstvo bolo nekonzumované, alebo bolo neplatne uzavreté. Také výroky cirkevného súdu sú však veľmi zriedkavé.
V prípade, že sviatostne uzavreté manželstvo je občiansky rozvedené, dotyční katolícki manželia nemôžu vstúpiť do druhého sviatostného manželstva. Ak vstúpia do druhého manželstva občianskym spôsobom, sú exkomunikovaní (vylúčení z prijímania sviatostí). Až po smrti jedného z rozvedených manželov je možné uzavrieť nové sviatostné manželstvo.
V protestantských cirkvách je možný nový cirkevný sobáš, ale len pre tú stránku v manželstve, ktorá je z ľudského hľadiska na rozvode nevinná a stala sa len obeťou rozvodu zo strany druhého manželského partnera. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

autor: M. P.